Jézus Krisztus születése - Napkeleti bölcsek imádják Jézust - Menekülés Egyiptomba - betlehemi gyermekek megöletése

Jézus Krisztus születése – Napkeleti bölcsek imádják Jézust – Menekülés Egyiptomba – betlehemi gyermekek megöletése

Betlehemi királyok

Kormorán együttes dala

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Jézus Krisztus származása – Máté evangéliuma alapján

Jézus Krisztus születése napkeleti bölcsek imádják Jézust

Jézus Krisztus születése és a napkeleti bölcsek imádják Jézust

16 Jákob fia volt József, férje annak a Máriának, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek.
17 Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságba vitelig is tizennégy nemzedék, a babiloni fogságba viteltől Krisztusig szintén tizennégy nemzedék.
18 Jézus Krisztus születése pedig így történt: Mikor anyja, Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Lk 1,27.35
19 Férje, József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja.

 

 

 

 


20 Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van.

21 Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Lk 1,31.77; 2,21; ApCsel 4,12

22 Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által:
23 „Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd” – ami azt jelenti: Velünk az Isten. Ézs 7,14
24 József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, és feleségül vette őt,
25 de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Lk 2,7.21

A napkeleti bölcsek imádják Jézust

1 Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idején, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe,
2 és ezt kérdezték: Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.
3 Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet.
4 Összehívott minden főpapot és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak.
5 Azok ezt mondták neki: A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta:
6 „Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt.”Mik 5,1-3


7 Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy mikor jelent meg a csillag,

8 majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: Menjetek el, és kérdezősködjetek a gyermek felől; mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt!
9 Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt.
10 Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük.
11 Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.
12 Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.

Menekülés Egyiptomba – Máté evangéliuma

Menekülés Egyiptomba Heródes miatt

Menekülés Egyiptomba Heródes miatt

 

13 Miután elmentek, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket.
14 Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba.
15 Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által: „Egyiptomból hívtam el a fiamat.” Hós 11,1

 

A betlehemi gyermekek megöletése – Máté evangéliuma

betlehemi gyermekek megöletése

betlehemi gyermekek megöletése

 

 

16 Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket ahhoz az időhöz mérten, melyet a bölcsektől megtudott.
17 Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált:
18 „Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek.” Jer 31,15

 

 

Visszatérés Názáretbe

19 Heródes halála után, íme, az Úr angyala álomban megjelent Józsefnek Egyiptomban,
20 és ezt mondta: Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izráel földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek.
21 Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, és Izráel földjére ment.
22 Amikor azonban meghallotta, hogy Júdeában Arkhelaosz uralkodik apja, Heródes után, félt oda visszatérni. Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea vidékére ment;
23 és amikor odaért, egy Názáret nevű városban telepedett le, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondtak: „Názáretinek fogják őt nevezni.” Mk 1,24; Lk 2,39; Jn 1,45

 

Keresztelő János – Máté evangéliuma

1 Azokban a napokban kezdett Keresztelő János prédikálni Júdea pusztájában:
2 Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa! Mt 4,17; Mk 1,15 
3 Mert ő az, akiről Ézsaiás így prófétált: „Kiáltó szava hangzik a pusztában: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!” Ézs 40,3
4 János teveszőr ruhát viselt, derekán pedig bőrövet, tápláléka sáska volt és vadméz. 2Kir 1,8
5 Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke;
6 és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban.


7 Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és szadduceusok közül sokan jönnek, hogy megkeresztelje őket, így szólt hozzájuk: Ti viperafajzatok! Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Mt 12,34; 23,33 
8 Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt,
9 és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. Jn 8,33; Róm 9,7-8; Gal 4,21-31
10 A fejsze már a fák gyökerén van: ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik, és tűzre vettetik. Mt 7,19; Lk 13,7
11 Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. ApCsel 1,5
12 Kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét: csűrbe hordja gabonáját, a pelyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.

Jézus megkeresztelése

Jézus visszatérése Nazaretbe

Jézus visszatérése Názáretbe

13 Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt.
14 János azonban megpróbálta visszatartani őt: Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám?
15 Jézus ezt válaszolta: Engedj most, mert így illik minden igazságot betöltenünk. Akkor engedett neki.
16 Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt az ég, és látta, hogy Isten Lelke mint egy galamb aláereszkedik, és őreá száll.
17 És íme, hang hallatszott a mennyből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm. Zsolt 2,7; Ézs 42,1; Mt 12,18; 17,5

 

 

Jézus megkísértése Máté evangéliuma

1 Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Zsid 2,18; 4,15
2 Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. 2Móz 34,28; 1Kir 19,8

3 Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré!
Ő így válaszolt: Meg van írva: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.” 5Móz 8,3
5 Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, Dán 9,27
6 és így szólt hozzá: Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat, mert meg van írva: „Angyalainak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.” Zsolt 91,11-12
7 Jézus ezt mondta neki: Viszont meg van írva: „Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!” 5Móz 6,16
8 Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét,
9 és ezt mondta neki: Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem.
10 Ekkor így szólt hozzá Jézus: Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: „Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” 5Móz 6,13
11 Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki.

Betlehemi királyok karácsonyi dal – Kormorán együttes

 

Kapcsolódó a témában:

Miért keresztelkedett meg Jézus? Miért volt fontos, hogy Jézus megkeresztelkedjen?


János megkereszteli Jézust – A világmindenség Ura elég nagy ahhoz, hogy kicsi is tudjon lenni.


Jézus Krisztus születése – Napkeleti bölcsek imádják Jézust – Menekülés Egyiptomba – betlehemi gyermekek megöletése


 

error: Content is protected !!